CÁC CHỨNG CHỈ VỀ NGUYÊN TẮC 6 KHÔNG

Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ

Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp(*)

Không sử dụng phân bón hoá học

Không sử dụng giống biến đổi gen