Blog

Phân biệt rau hữu cơ, rau sạch (an toàn) và rau thường

in Kinh nghiệm & Chia sẻ 7 Tháng Một, 2016

[:vi]Có rất nhiều các tiêu chí khác nhau giữa rau canh tác hữu cơ và các rau canh tác khác. Dưới đây là một số những điểm khác biệt chính:

Tiêu chí Rau Canh tác hữu cơ Rau khác **
Sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ KHÔNG Cho phép *
Thuốc hoá học để kích thích tăng trưởng, mọc rễ KHÔNG Cho phép *
Sử dụng phân bón hoá học KHÔNG Cho phép *
Sử dụng giống biến đổi gen KHÔNG Cho phép *
Đất canh tác – Đạt tiêu chuẩn trồng rau
– 3 năm không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu… hóa học
– Đạt tiêu chuẩn trồng rau

(*) Cho phép sử dụng theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(**) Các loại rau không canh tác theo phương pháp hữu cơ (ví dụ : Việt GAP, Global GAP, rau canh tác thông thường theo kinh nghiệm của nông dân…[:en]There are many different criteria between organically cultivated vegetable and vegetables from other methods of farming. Here are some of the main differences:

Criteria Rau Canh tác hữu cơ Rau khác **
Using pesticides and herbicides KHÔNG Cho phép *
Chemical drugs to regulator growth, root KHÔNG Cho phép *
Using chemical fertilizers KHÔNG Cho phép *
Using genetically modified varieties KHÔNG Cho phép *
Soil – Đạt tiêu chuẩn trồng rau
– 3 năm không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu… hóa học
– Đạt tiêu chuẩn trồng rau

(*) Allowed usage under Decision No. 99/2008 / QD-BNN of October 15, 2008 by the Minister of Agriculture and Rural Development
(**) Vegetables are not cultivated by organic methods (eg Viet GAP, Global GAP, the common farming method from experience of farmers …[:]

    Cart